INFORMACIÓ I RESERVES
+34 902 13 00 14
Dill. a Diss. 8.00 a 22.00

Drets i deures

L'USUARI TÉ DRET A:

Ser transportat sempre que disposi de bitllet o títol de transport vàlid. En cas d'avaria o d'aturada de l'autobús pel motiu que sigui té dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant sense pagar un altre cop, o bé a obtenir un bitllet de bescanvi.

Rebre informació de les característiques del servei i de qualsevol alteració que es prevegi, així com de la gamma de títols de transporti dels seus preus.

Rebre un tracte correcte del personal de les empreses operadores, i ser atès en la seva petició d'ajuda i informació.

Disposar de seients d'ús preferent si és una persona amb mobilitat reduïda, dona embarassada, persona gran o persona amb necessitats especials. Accedir amb la cadira de rodes i ocupar el lloc reservat si l'autobús està adaptat.

Dur paquets o objectes de fins a 100 x 60 x 25cm. I també dur altres objectes o estris en les condicions que determini l'empresa. En cap cases poden admetre objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries. Si l'embalatge supera les mides màximes permeses (100 x 60 x 25 cm) s'haurà d'abonar una tarifa equivalent al bitllet ordinari.

Viatjar amb animals domèstics sempre que els pugui dur tancats en caixes o gàbies de dimensions apropiades. Les persones invidents poden viatjar amb el seu gos pigall.

Presentar les reclamacions al servei que consideri convenients, i rebre'n resposta.

Transport gratuït dels infants fins als quatre anys, sempre que no ocupin cap seient.

Rebre la cobertura de l'assegurança obligatòria de viatgers, inclosa en el preu del transport.

Accedir amb cotxet de criatures i situar-lo al lloc que es trobi indicat.

Rebre canvi fins a 20 € si compra el bitllet a dalt de l'autobús.

 

L'USUARI TÉ EL DEURE DE:

Dur el bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que fa, conservar-lo durant tot el viatge i mostrar-lo al personal de l'empresa operadora que li ho reclami.

Accedir a l'autobús només a les parades senyalitzades i sol·licitar amb prou antelació parada per baixar. Pujar i baixar de l'autobús per les portes indicades.

No fumar a l'autobús ni a la resta d'instal·lacions del servei.

Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l'empresa operadora.

No malmetre ni embrutar l'autobús ni les instal·lacions del servei.

Atendre les indicacions del personal de l'empresa operadora i no distreure el conductor.

Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.

ELS VIATGERS QUE NO VAGIN PROVEÏTS DEL TÍTOL DE TRANSPORT VÀLID HAURAN DE FER EFECTIVA UNA MULTA DE 100€.

ALS VIATGERS QUE FACIN EFECTIVA IMMEDIATAMENT L'ESMENTADA MULTA SE'LS APLICARÀ UNA REDUCCIÓ DEL 50 % SOBRE EL SEU IMPORT.